Cây Sưa Đỏ

Cung cấp hạt giống Sưa Đỏ (Sưa đỏ, Huỳnh Đàn, Trắc Thối...)

Xem chi tiết tại: http://www.caysua.com